Academic Staff
Professor (Total:2)
Name Specialization Areas
   Suto Yoshimasa
   Watanabe Yuichi
Associate Professor (Total:2)
Name Specialization Areas
   櫃石 秀信
   Sakamoto Kei Economic policy, Social welfare
Assistant Professor (Total:3)
Name Specialization Areas
   Hirata Tomoko
   Shibayama Mayuko
   Tanimitsu Toru
Professor with Special Assignment (Total:2)
Name Specialization Areas
   浜田 淳
   Shimizu Masami