Seitetsu Sugiyama
   Department   Kawasaki Medical School  Kawasaki Medical School, Department of Urology,
   Position   Assistant Professor
Article types 原著
Language English
Peer review Peer reviewed
Title Outcomes of robot-assisted partial nephrectomy in the treatment of renal cell carcinoma at Kawasaki Medical School Hostiptal
Journal Formal name:Kawasaki Medical Journal
Domestic / ForeginDomestic
Volume, Issue, Page 46,pp.27-33
Author and coauthor Tomohiro FUJII., Yoshiyuki MIYAJI., Shin OHIRA., Hirofumi MORINAKA., Seitetsu SUGIYAMA., Masaichiro FUJITA., Shinjiro SHIMIZU., Syohei TSUKIMORI., Mikako KAIFU., Ryoei HARA., Atsushi NAGAI.
Publication date 2020