Takeshi Nagasaka
   Department     Kawasaki Medical School, Department of Clinical Oncology,
   Position   Associate Professor
Article types 原著
Language English
Peer review Peer reviewed
Title A phase II study of FOLFOXIRI plus bevacizumab as initial chemotherapy for patients with untreated metastatic colorectal cancer: TRICC1414 (BeTRI)
Journal Formal name:International Journal of Clinical Oncology
ISSN code:13419625
Domestic / ForeginForegin
Volume, Issue, Page 26(2),399-408頁
Author and coauthor Katsunori Shinozaki, Takeshi Yamada, Junichiro Nasu, Toshihiko Matsumoto, Yasuhiro Yuasa, Takeshi Shiraishi, Hiroaki Nagano, Ichiro Moriyama, Toshiyoshi Fujiwara, Masashi Miguchi, Ryosuke Yoshida, Kimiyasu Nozaka, Hiroaki Tanioka, Takeshi Nagasaka, Yasuro Kurisu, Michiya Kobayashi, Kenji Tsuchihashi, Michio Inukai, Takashi Kikuchi, Tomohiro Nishina
Publication date 2021/02
DOI doi: 10.1007/s10147-020-01811-w
PMID 33097971