Atsushi Urakami
   Department   Kawasaki Medical School  Kawasaki Medical School, Department of General Surgery,
   Position   Professor with Special Assignment
Article types 症例報告
Language English
Peer review Non peer reviewed
Title A Case of Cholesterol Crystal Embolization with Hemorrhagic Imntestinal Ulcer
Journal Formal name:Kawasaki Medical Journal
Domestic / ForeginDomestic
Volume, Issue, Page 43(1),pp.29-34
Author and coauthor Tomoki Yamatsuji, Kazehiro Yoshida, Chiharu Tamura, Tatsuya Watanabe, Sayaka Sakurai, Ryutaro Isoda, Masaki Matsubara, Masakazu Yoshida, Naomasa Ishida, Yoko Hirabayashi, Takuro Yukawa, Munenori Takaoka, Jiro Hayashi, Takuya Fukazawa, Kazutaka Nakashima, Atsushi Urakami, Ichiro Morita, Minoru Haisa, Masahiko Kuinose, Masayuki Mano, Yasumasa Monobe, Yoshio Naomoto
Publication date 2017/02