Atsushi Urakami
   Department   Kawasaki Medical School  Kawasaki Medical School, Department of General Surgery,
   Position   Professor with Special Assignment
Article types 症例報告
Language English
Peer review Peer reviewed
Title Skin Tube Reconstruction for Esophageal Defects due to Postoperative Complications: Applying a skin flap in esophageal
resection and reconstruction
Journal Formal name:Kawasaki Medical Journal
Domestic / ForeginDomestic
Volume, Issue, Page 41(1),pp.23-27
Author and coauthor Tomoki YAMATSUJI, Kaori SHIGEMITSU, Munenori TAKAOKA, Takurou YUKAWA,
Masakazu YOSHIDA, Ryutaro ISODA, Sayaka SAKURAI, Takuya FUKAZAWA,
Naomasa ISHIDA, Jiro HAYASHI, Kazuhiro YOSHIDA, Yoko HIRABAYASHI,
Atsushi URAKAMI, Kazutaka NAKASHIMA, Ichiro MORITA, Minoru HAISA,
Yoshio NAOMOTO
Publication date 2015/06