Atsushi Urakami
   Department   Kawasaki Medical School  Kawasaki Medical School, Department of General Surgery,
   Position   Professor with Special Assignment
Article types 原著
Language English
Peer review Non peer reviewed
Title Induction of Dihydropyrimidine Dehydrogenase Expression by Mitomycin C in Colorectal Cancer
Journal Formal name:Kawasaki Medical Journal
ISSN code:03850234
Volume, Issue, Page 32(4),pp.195-204
Author and coauthor Kazuki Yamashita, Yasuo Oka, Michihisa Fuchimoto, Hiroyuki Fujikura, Yukiko Kawabe, Hisako Kubota, Ryosuke Nagatsuka, Haruaki Murakami, Masaharu Higashida, Yoko Hirabayashi, Yoshiko Mikami, Masahiro Yamamura, Hideo Matsumoto, Atsushi Urakami, Keisuke Honda, Toshihiro Hirai, Tsukasa Tsunoda
Publication date 2006/12