Academic Staff
(Total:3)
Name Specialization Areas
   Miyahara Tokiharu Health Information Resource Management
   Suto Yoshimasa
   Watanabe Yuichi
(Total:3)
Name Specialization Areas
   Kaku Kohei Metabolism and endocrinology
   Matsumoto Sadamu
   Shimizu Masami
(Total:1)
Name Specialization Areas
   Sakamoto Kei Economic policy, Social welfare
(Total:3)
Name Specialization Areas
   Hirata Tomoko
   Shibayama Mayuko
   Tanimitsu Toru