Kawasaki Medical School, Department of Gastroenterology and Hepatology Academic Staff
Professor (Total:3)
Name Specialization Areas
   Akiko Shiotani General internal medicine, Gastroenterology
   Koji Yoshida
   Soji Nishina Gastroenterology
Associate Professor (Total:1)
Name Specialization Areas
   Hiroshi Matsumoto
Assistant Professor (Total:3)
Name Specialization Areas
   Kyo Sasaki
   Motoyasu Osawa
   Naoko Yoshioka
Instructor (Total:3)
Name Specialization Areas
   Tatsuki Sato
   Tomoo Miyake
   Yamato Tada
Instructor (Total:1)
Name Specialization Areas
   Takehiro Ninomiya
Instructor (Total:2)
Name Specialization Areas
   Keiso Sasaki
   Shuzo Monden General internal medicine
Instructor (Total:2)
Name Specialization Areas
   Mika Yamauchi
   Syunsuke Yorifuji
Instructor (Total:1)
Name Specialization Areas
   Tomomi Sugiyama
Instructor (Total:2)
Name Specialization Areas
   Masahiko Otani Gastroenterology
   Soichi Terabayashi Gastroenterology
Instructor (Total:3)
Name Specialization Areas
   Mamoru Fujiwara
   Natsuki Kobayashi
   Ryotaro Oonishi
Assistant Professor with Special Assignment (Total:1)
Name Specialization Areas
   Tomoya Kawase Gastroenterology
Associate Professor with Special Assignment (Total:1)
Name Specialization Areas
   Osamu Handa Gastroenterology
Professor with Special Assignment (Total:1)
Name Specialization Areas
   Eiji Umegaki Gastroenterology, General internal medicine